Izrada urbanističko-tehničke dokumentacije

  • urbanističi projekat

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata

  • predhodni radovi
  • predhodna studija opravdanosti
  • studija opravdanosti
  • generalni projekat
  • idejni projekat
  • glavni projekat
  • izvodjački projekat
  • projekat izvedenog stanja

Izrada virtuelnih (3D)modela objekata za potrebe vizuelnih analiza

Usluge razvoja 3D modela projekta, koristeći najsavremenija 3D-BIM CAD rešenja,

za potrebe lake, brze i kvalitetne verifikacije projekta, izrade predmera, predračuna i sinhron plana.

Tehnička kontrola glavnih projekata

Pribavljanje svih potrebnih saglasnosti na tehnicku dokumentaciju

Pribavljanje svih potrebnih dozvola za gradnju objekta

Vodjenje izgradnje objekata

Vršenje stručnog nadzora u toku gradjenja objekta

Pružanje usluga kompletnog inženjeringa

vodjenje investicije u ime klijenta od urbanističkog projekta, preko svih faza izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, organizovanja realizacije objekta, do primopredaje uz konstantno praćenje utroška sredstava.